Fresh News

Il Padre Nostro nelle lingue latine

 


Latin text
Pater noster, qui est in coelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum cottidianum da nobis hodie et dimitte nobis dedita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Amen.

Corsican (Ajaccio)
Patre nostru chý sý in celu, ch'ellu sia santificatu u to nome; ch'ellu venga u to regnu; ch'ella sia fatta a to vuluntÓ, in terra cum'Ŕ in celu. Dacci oghjeghjornu u nostru pane cutidianu; Ŕ rimettici i nostri debbiti, cum'Ŕ no i rimettimu Ó i nostri debbitori; ¨n ci induce micca in tentazione, ma francaci da u male. Ame Ŕ cusý sia.

Corsican (Bastia)
Pater nostru chý stai in i celi, ch'ellu sia santificatu u to nome; ch'ellu venghi u to regnu; ch'ella sia fatta a to vuluntÓ, in celu cum'Ŕ in terra. U pane chý ci abbisogna, dÓ ci lu oghje, Ŕ togli ci i nostri debbiti, cum'Ŕ no l'avemu tolti Ó quelli chý ci devianu. ╚ ¨n ci purtÓ micca ver di a tentazione, ma franca ci da u male. Amen.

Standard Italian
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno, sia fatta la tua volontÓ, come in cielo cosý in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Neapolitan
Pate nuoste ca staje ncielo, santificammo 'o nomme tujo, faje venÝ 'o regno tujo sempe c' 'a vuluntÓ toja, accussÝ ncielo e nterra. Fance avŔ 'o ppane tutt' 'e juorne lŔvece 'e riŔbbete comme nuje 'e llevamme all'ate, nun ce fa spantecÓ, e llŔvace 'o male 'a tuorno. Amen.

Sicilian
Patri nostru cca si 'n celu, sia santificatu 'u nomi teu; venga 'u to rregnu, sia fatta 'a t˛ voluntati, comu 'n celu accussý 'n terra. Dani oggi 'u nostru pani quotidianu, rimeti a niÓutri i nostri debiti, comu niÓutri li rimettemu ai nostri debitori e nun ni lassÓri cadiri 'nta'a tentazziuni e libŔrani d'u mali. Amen.

Siciliano (occidentale)
Paba noestru, qui es in ile cÚle, santefique seat tuu nˇminei bÚnganos tuu reynu, fßyatta tuu voluntßt com'en cÚleu azÝ en tera. Dˇnanos oy tuu pana cotidianeu e perdˇnanos noestre pecattes, com'nosatrus perdonames ils depidors noestre, e no nos-lesse in tentaziˇn, mas lÝbranos d'il malavatta. Por qui tuy es il reynu, e la forze, e la gloria, d'il Paba e d'il Filyu, e d'il Spiritte Santo. Amen.

Sardinian (Campidano)
Babbu nostu ki ses in is Celus, santificau siat su n˛mini tuu, bengat a nosu su reinu tuu, siat fatta sa voluntadi tua comenti in su celu aici in sa terra. Su pani nostu de dogna di donanosidd' oi, e perdonanosý is peccaus nostus, comenti nosaturus perdonaus is depidoris nostus, no nosi lessis arrui in sa tentatzione, ma lýberanosý de tottu male. Amen.

Sardinian (Logudorese)
Babbu nostru k'istas in sos kelos, santificadu siat su n˛mene tou, benzat a nois su regnu tou e fatta siat sa voluntade tua comente in su kelu gai in sa terra. Su pane nostru de dogni die dÓdenolu oe, perdona a nois sos peccados nostros perdona a nois sos peccados nostros comente nois perdonamus sos inimigos nostros, e non nos lesses ruer in tentatzione, ma lýberanos dae su male. Amen.

Sardinian (Nuorese)
Babbu nostru, ch'istas in sos chelos, santificadu siada su lumene Tuo; venzada a nois su regnu Tuo; sia fatta sa voluntade Tua comente i'su chelu i'sa terra. Dae nos oje su pane nostru cotidianu, perdona a nois sos peccados nostros comente nois los perdonamus; libera da ogni tentassione, libera nos a male. Amen.

English translation
Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

 


up

Update 10-08-12

Spot 


Feel free to give a donation through Paypal
to help sustain this site
with a
Donation


R
G
P

E

 

 

| Contact | ę Copyright PortaleStoria |